Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο της Ιρλανδίας εφάρμοσε και αυτό ελάχιστες γλωσσικές απαιτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες εγγραφή, από την 1η Νοεμβρίου 2018, θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι στην αγγλική γλώσσα.

Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι το Academic IELTS με ελάχιστη βαθμολογία 7 σε κάθε ενότητα και το Occupational English Test (ΟΕΤ) με ελάχιστη βαθμολογία Β σε κάθε ενότητα.

Εναλλακτικά τεκμήρια γλωσσομάθειας θεωρούνται:

1) Το πτυχίο, εφόσον οι σπουδές (και οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου) έγιναν εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Αυτό αποδεικνύεται με επίσημη επιστολή του Πανεπιστημίου.

2) Βεβαίωση εργασίας ότι 3 συνεχόμενα χρόνια, κατά την τελευταία πενταετία, ο ενδιαφερόμενος εργάζονταν σε χώρα με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Γι’ αυτό ίσως χρειαστούν και επιπλέον τεκμήρια.

Διαβάστε λεπτομέρειες εδώ