Αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής στην Ευρώπη με το Αυτόματο Σύστημα

Πρώτα εντοπίστε στον παρακάτω πίνακα τη χώρα όπου σπουδάσατε. Αν ξεκινήσατε τις σπουδές σας μετά την ημερομηνία αναφοράς, τότε η αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής γίνεται με το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Αυτό είναι το ταχύτερο και πιο ανώδυνο σύστημα αναγνώρισης, για να ασκήσετε την Ιατρική σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

 

Χώρα σπουδών Ονομασία τίτλου σπουδών (πτυχίου) Ημερομηνία αναφοράς
Αυστρία 1.  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
2.  Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom
1 January 1994
Βέλγιο Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine 20 December 1976
Βουλγαρία Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‘магистър’ по ‘Медицина’ и професионална квалификация ‘Магистър-лекар’ 1 January 2007
Γαλλία Diplôme d’Etat de docteur en médecine 20 December 1976
Γερμανία — Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
— Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
20 December 1976
Δανία Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen 20 December 1976
Εσθονία Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta 1 May 2004
Ελλάδα Πτυχίo Iατρικής 1 January 1981
Ην. Βασίλειο Primary qualification (MBBS συνήθως) 20 December 1976
Ιρλανδία Primary qualification 20 December 1976
Ισπανία Título de Licenciado en Medicina y Cirugía 1 January 1986
Ιταλία Diploma di laurea in medicina e chirurgia 20 December 1976
Κροατία Diploma ‘doktor medicine/doktorica medicine’ 1 July 2013
Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού 1 May 2004
Λετονία ārsta diploms 1 May 2004
Λιθουανία Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją 1 May 2004
Λουξεμβούργο Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, 20 December 1976
Μάλτα Lawrja ta’ Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija 1 May 2004
Ολλανδία Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen 20 December 1976
Ουγγαρία Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.) 1 May 2004
Πολωνία Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem ‘lekarza’ 1 May 2004
Πορτογαλία Carta de Curso de licenciatura em medicina 1 January 1986
Ρουμανία Diplomă de licență de doctor medic 1 January 2007
Σλοβακία Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu ‘doktor medicíny’ (‘MUDr.’) 1 May 2004
Σλοβενία Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov ‘doktor medicine/doktorica medicine’ 1 May 2004
Σουηδία Läkarexamen 1 January 1994
Τσεχία Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) 1 May 2004
Φινλανδία Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen 1 January 1994

 

Παλιότερο πτυχίο

Αν οι σπουδές σας ξεκίνησαν πριν την ημερομηνία αναφοράς σε κάποια από τις χώρες του πίνακα, δεν πειράζει. Δικαιούστε πλήρη αναγνώριση μέσω κεκτημένων δικαιωμάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές.

Πτυχίο από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν το πτυχίο σας είναι από την Ελβετία, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία, είναι επίσης πιθανό να δικαιούστε Αυτόματη Αναγνώριση, εφόσον είστε Ευρωπαίος πολίτης ή έχετε ισότιμα δικαιώματα.

Αν σπουδάσατε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (π.χ. Σερβία, Ρωσία, ΕΣΣΔ, Αλβανία) και είστε υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε., μπορείτε να αναγνωριστείτε με το Γενικό Σύστημα με λίγο περισσότερες διατυπώσεις. Συμβουλευτείτε μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα για την αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση του πτυχίου στη Βρετανία;

Για να εγγραφείτε στο General Medical Council και να εργαστείτε ή να εκπαιδευθείτε στο NHS.