Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου UKmed.gr («των υπηρεσιών μας») από τον ιδιοκτήτη του (εταιρεία Φ. Φωτόπουλου – «εμείς») διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους. Διατηρούμε αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι χρήστες των υπηρεσιών μας και τα επεξεργαζόμαστε. Παίρνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να διαφυλάξουμε το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Δε θα γνωστοποιήσουμε σε τρίτους αυτά τα στοιχεία, εκτός αν νόμος επιβάλλει να τα παραδώσουμε σε κάποια αρμόδια αρχή. Χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς: Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για στατιστικούς λόγους, τη βελτίωση του δικτυακού τόπου UKmed.gr και των υπηρεσιών μας, για να ζητήσουμε από τους κατόχους τους διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημά τους προς το UKmed, για προωθητική επικοινωνία με τους κατόχους αυτών των στοιχείων, για επαλήθευση ότι κάποιο έγγραφο έχει μεταφραστεί από εμάς και συνεπώς δικαιούται δωρεάν επανεπικύρωση. Προστασία προσωπικών δεδομένων από δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει το UKmed.gr: Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει το UKmed.gr. Τα δικαιώματά σας: Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα (Ν. 2472/1997) να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον ίδιο νόμο να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.